ประวัติวัดลาดชิด


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดดลาดชิด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ผู้สร้างวัดลาดชิดมีชื่อว่า นายเนียม บ้านอยู่ที่บ้านกลางคลอง (คลองตาลาน) เป็นคนที่มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำบุญทำทานที่วัดตาลานเป็นประจำ แต่เนื่องจากมีเหตุขัดแย้งกับคณะกรรมการวัดด้วยกัน จึงทำให้นายเนียม ชักชวนบรรดาชาวบ้าน พรรคพวกและญาติพี่น้องมาสร้างวัดใหม่ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านยกที่นาจำนวน ๑๗ ไร่เศษ จึงพร้อมใจกันสร้างกุฏิสงฆ์ ขึ้น ๓ หลัง แล้วอาราธนาหลวงพ่อบุญรอด ซึ่งเคยอยู่วัดตาลานใต้ให้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๙ และตั้งชื่อวัดว่า “วัดใหม่ในคลองตาลาน” ต่อมาชาวบ้านพากันเรียกชื่อใหม่ว่า “วัดใหม่ในคลองลาดชิด” เนื่องจากมีลำคลองชื่อ “ลาดชิด” ไหลผ่านหน้าวัดนั่นเอง เมื่อครั้งปี พ.ศ.๒๔๗๔ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวันรัต(เฮง) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ได้มาที่วัดโพธิ์ เพื่ออบรมพระภิกษุสามเณร ได้ถามเจ้าอาวาสว่าอยู่วัดไหน เจ้าอาวาสตอบว่าอยู่วัดใหม่ในคลองลาดชิด ท่านจึงถามต่อว่า วัดสร้างใหม่หรือ เจ้าอาวาสตอบว่าสร้างมาหลายปีแล้ว ท่านจึงถามว่า อยู่ตำบลอะไร เจ้าอาวาสตอบว่าอยู่ตำบลลาดชิด ท่านเจ้าคุณจึงบอกว่า ถ้าเช่นนั้นให้ตัดคำว่า “วัดใหม่ในคลอง” ออกเสีย ให้เรียกว่า “วัดลาดชิด” ตามชื่อตำบลเพราะวัดสร้างมานานแล้ว กุฏิพังไปหลายหลังไม่ควรเรียกว่า วัดใหม่ ดังนั้นจึงได้เรียกว่า “วัดลาดชิด” เป็นชื่อทางราชการตั้งแต่นั้นมา วัดลาดชิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓.