ผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด จำนวน  4  คน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา
1 นายธวัช  ธิราไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประถมศึกษา
2 นายเจษฎา บัวสระเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 นางสาวสุนิสา ธิลาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ปริญญาตรี
4 นายประเนื่อง บริสุทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประถมศึกษา