ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นายอุทัย สำราญอิน

ประธานสภาฯ

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

นายสมชาย บุญเขต

รองประธานสภาฯ

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

นายธนิษฐ์  วงษ์คำ

เลขานุการสภา

ปลัด อบต. 

ปริญญาโท

4

นางศิริพร กระจกภาพ

สมาชิกสภาอบต.

ม.2 ต.ลาดชิด

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

นายวิชัย  กุลทะโชติ

สมาชิกสภาอบต.

ม.2 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 4

6

นางสำรวน  คงอนันต์

สมาชิกสภาอบต.

ม.4 ต.ลาดชิด 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

     

9

นายพิชัย  คงอนันต์

สมาชิกสภาอบต.

ม.5 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

นางพยุง ปิติโภค

สมาชิกสภาอบต.

ม.5 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 6

11

นายประชุม บุญรอด

สมาชิกสภาอบต.

ม.6 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 4

12

นายแจ่ม แซ่ตั้ง

สมาชิกสภาอบต.

ม.7 ต.ลาดชิด 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

นายเสถียร สุขเกษม

สมาชิกสภาอบต.

ม.7 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 6

14

นายวิเชียร สวัสดี

สมาชิกสภาอบต.

ม.8 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 4

15

นายทองใบ  เขมาภิรักษ์

สมาชิกสภาอบต.

ม.8 ต.ลาดชิด 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

16

นายวันชัย ลาภานิกรณ์

สมาชิกสภาอบต.

ม.9 ต.ลาดชิด 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17

นายธงชัย ชัยทร

สมาชิกสภาอบต.

ม.9 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 4

18

นายปัญญา ประภาศรี

สมาชิกสภาอบต.

ม.10 ต.ลาดชิด 

ประถมศึกษาปีที่ 4

19

นายธงชัย อยู่สอาด

สมาชิกสภาอบต.

ม.10 ต.ลาดชิด 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

20

นางสาวสลักจิต  ปิติสม

สมาชิกสภาอบต.

ม.1 ต.ตาลาน 

ปริญญาตรี

21

นายอนุศักดิ์  ปิ่นวิเศษ

สมาชิกสภาอบต.

ม.2 ต.ตาลาน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

22

นางทัศนาลัย จุลวานิช

สมาชิกสภาอบต.

ม.2 ต.ตาลาน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

23

นายอลงกรณ์  ประสาทไทย

สมาชิกสภาอบต.

ม.3 ต.ตาลาน 

ปริญญาตรี

24

นายจำรัส นาควิเชียร

สมาชิกสภาอบต.

ม.3 ต.ตาลาน  

ประกาศนียบัตรครูฯ

25

นายสายบัว  ศรีอนงค์

สมาชิกสภาอบต.

ม.5 ต.ตาลาน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

26

นางสาวกัญญา บุญเนตร

สมาชิกสภาอบต.

ม.5 ต.ตาลาน  

มัธยมศึกษาปีที่ 3

27

นางสาวโนรี  แซ่เล้า

สมาชิกสภาอบต.

ม.6 ต.ตาลาน 

ประถมศึกษาปีที่ 4

28

นายปราโมทย์  ประมูลมาก

สมาชิกสภาอบต.

ม.7 ต.ตาลาน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3