นางสุจินดา  รัตนพันธ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 

 

 
นางสาวณัฐกานต์  เรืองสม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

   

 

 

     

 นายชาญชัย  อาษาสูนย์

นักทัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
นายยุทธนา  ทองงาม

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมทรง  รักษา

 ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ