ปลัด อบต. ลาดชิด

 
นายธนิษฐ์  วงษ์คำ

ปลัด อบต.ลาดชิด