ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลลาดชิด
ราษฎรส่วนใหญ่ในตำบลลาดชิด  มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปสามารถแยกกลุ่มการประกอบอาชีพของราษฎรออกเป็นลำดับดังต่อไปนี้ 

              อาชีพเกษตรกรรม 
              อาชีพค้าขาย 
              อาชีพส่วนตัว 
              อาชีพรับจ้าง 
              อาชีพรับราชการ 

หน่วยธุรกิจในตำบลลาดชิด  
ตำบลลาดชิดมีหน่วยธุรกิจประกอบกิจการโดยราษฎรในตำบลลาดชิด  ดังนี้ 

ร้านค้าทั่วไป                 22  แห่ง 
ปั๊มน้ำมันและก๊าด         4    แห่ง