สถานศึกษาในตำบลลาดชิด 
ตำบลลาดชิดมีสถานศึกษาที่เปิดสอนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในตำบลลาดชิด   1  แห่ง    ได้แก่โรงเรียนวัดลาดชิดเปิดสอนในระดับต่างๆ  ดังนี้
-ระดับปฐมวัย
-ระดับอนุบาล 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษา 

ห้องสมุดและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล   2  แห่ง 

สถาบันทางศาสนาในตำบลลาดชิด
ตำบลลาดชิดราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   มีสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำตำบลลาดชิด  1  แห่ง    
ได้แก่ วัดลาดชิด

สาธารณสุขในตำบลลาดชิด 
ตำบลลาดชิดมีสถานพยาบาลประจำตำบลลาดชิด 1  แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด  
สถานบริการอาบอบนวดสมุนไพรแผนโบราณ 1  แห่ง  ได้แก่สถานีอนามัยตำบลลาดชิด

จำนวนการรวมกลุ่มในตำบลลาดชิด
         -กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น  
         -กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น  
         -กลุ่มอ.ส.ม.  1  รุ่น
         -กลุ่มอาชีพ 1  กลุ่ม
         -กลุ่มแม่บ้าน  1  กลุ่ม
         -กลุ่มออมทรัพย์    7  กลุ่ม  

 

ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิกสภา อบต. ลาดชิด

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ชาย   19   คน

9

5

4

1

1

-

หญิง    8   คน

2

3

1

-

1

-

รวม   27   คน

11

8

5

1

2

-

หมายเหตุ :  เลขานุการสภา  1 คน (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี