การคมนาคมในตำบลลาดชิด
การคมนาคมทางบกภายในตำบลลาดชิด  มีถนนสายหลักจำนวน  2  สาย  และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงได้แก่ถนน                       

                             ถนนลาดยาง        สายผักไห่-เสนา 
                             ถนนคอนกรีต       สายลาดชิด-ลำตะเคียน

     

การคมนาคมทางน้ำภายในตำบลลาดชิด  มีลำคลองลาดชิดจำนวน  1  แหล่ง  ที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้แก่
                             ลำคลองตำบลลาดชิด-ตำบลลำตะเคียน

การโทรคมนาคมในตำบลลาดชิด
ราษฎรตำบลลาดชิดมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้านแยกตามประเภทได้ดังนี้
                             โทรศัพท์สาธารณะตำบลลาดชิดมีจำนวน  5  เครื่อง
                             โทรศัพท์ติดตั้งภายในบ้านมีจำนวน  7  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  4-10
                             โทรศัพท์ติดตั้งภายในบ้านแบบไร้สายมีจำนวน  3  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  8-10


การใช้กระแสไฟฟ้าในตำบลลาดชิด
ราษฎรส่วนใหญ่ในตำบลลาดชิดมีการใช้กระแสไฟฟ้า  เพื่อการประกอบกิจกรรมภายในครัวเรือนทุกครัวเรือน  และการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างตามเส้นทางสาธารณะจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดมีตั้งแต่หมู่ที่  4-10